Chcete si užít Divadelní Piknik a ještě se k tomu naučit něco nového o divadle? Nabízíme semináře se zkušenými lektory.

Všechny semináře začínají ve čtvrtek večer (10. 5. nebo 17. 5.) úvodní schůzkou s lektorem. Samotná výuka odstartuje následující ráno v 8 hod. Během pátku a soboty (11. 5., 12. 5. / 18. 5., 19. 5. jsou na programu denně tři 90 minutové bloky semináře, tři představení a tři diskuse. V neděli 13. 5. pak dva 90 minutové bloky semináře, dvě představení a dvě diskuse, v neděli 20. 5. jeden 90 minutový blok semináře, jedno představení a slavnostní zakončení přehlídky s piknikem. Semináře nejsou věkově omezené!

Cena semináře je 500,- a zahrnuje kromě samotného semináře i vstupenky na všechna představení celostátní přehlídky v daném termínu a ubytování ve vlastním spacím pytli. Máte-li zájem o kvalitnější ubytování internátního typu, v penzionu nebo hotelu, pořadatelé Vám ho rádi zprostředkují v cenovém rozpětí 150,- až 600,- dle požadované kvality.

Zájemci se mohou hlásit nebo dotazovat u Simony Bezouškové (NIPOS-ARTAMA) na e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: +420 775 508 654 nebo +420 603 584 489.

*********************************************************

Seznam seminářů pro rok 2012:

HEREC A IMPROVIZACE

Lektor Luděk Horký

Termín 10.-13. 5. 2012

Seminář

Improvizace je velice populární hereckou disciplínou. Náš seminář se na ní podívá nikoli jako na divadelní sport, ale jako na cenný pracovní nástroj, užitečný pro herce interpretačního divadla. V semináři nebude improvizace naším cílem, ale prostředkem k další herecké tvorbě. Naučíme se ji záměrně a efektivně používat při práci herce s dramatickou postavou, při hledání optimálního hereckého výrazu a při kontaktu s hereckým partnerem v mantinelech stanovených konkrétní dramatickou situací

Lektor

Luděk Horký, absol­vent diva­delní vědy na FF UK, lek­tor, reži­sér, dra­ma­turg. Je zaměst­nán jako dra­ma­turg Cen­tra tvorby pro děti a mlá­dež v České tele­vizi. Od roku 1992 působí v praž­ském diva­dle Radar, vedl zde postupně něko­lik dra­ma­tic­kých kroužků, byl zaklá­da­jí­cím členem Diva­del­ního shluku Dovej­vrtky. Od r. 1993 pra­cuje v sou­boru Ty-já-tr, dodnes je jeho dra­ma­tur­gem. V sou­čas­nosti stojí v čele sou­borů Hro­beso a Načerno.

 

DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ SEMINÁŘ

Lektor Martin Vokoun

Termín 10.-13. 5. 2012

Seminář

V dra­ma­tur­gic­ko-režijním semi­náři se sezná­míte s dra­ma­tur­gií  a režií teo­re­ticky i prak­ticky. Dozvíte se, kde začíná a končí práce dra­ma­turga a kde práce reži­séra a jak řešit poměrně častou situ­aci, kdy reži­sér je záro­veň i dra­ma­tur­gem. Dále se obe­zná­míte s kom­plex­ním zákla­dem režie. Dozvíte se, co je situ­ace, jed­nání, mizanscéna, téma, motiv. A hlavně se s těmito pojmy nau­číte pra­co­vat v praxi. Semi­nář je určen nejen prak­ti­ku­jí­cím dramaturgům a reži­sé­rům, ale i těm, kteří se reži­séry a dramaturgy teprve chtějí stát. V rámci semi­náře můžete kon­zul­to­vat Vaše sou­časné i budoucí práce či vize.

Lektor

Martin Vokoun je absolventem pražské DAMU (obor režie). V současné době působí jako režisér Divadla J.K. Tyla v Plzni. Je členem odborné poroty pro udělování Cen Thálie.  Pracuje jako lektor a porotce amatérských divadelních přehlídek a seminářů.

 

KRITICKÁ ANALÝZA

Lektor Radvan Pácl

Termín 10.-13. 5. 2012

Seminář

Seminář je určen těm, kteří rádi přemyšlení, rozebírají, analyzují a těží z materie viděného, co se vytěžit dá. Kromě kritické analýzy se v semináři budete věnovat i umění psaní recenzí.  Odra­zo­vým můst­kem pro Vaši práci budou inscenace programu celostátní přehlídky a jeho hlavním smyslem je vytvoření svobodného prostoru pro nahlížení divadla z různých úhlů pohledu.

Lektor

Radvan Pácl vystu­do­val obor dra­ma­tur­gie na DAMU. V letech 1996 – 1999 byl dra­ma­tur­gem a vedou­cím pro­pa­gace Paláce Akro­po­lis. V roce 1999 se vrá­til do Čino­her­ního klubu na pozici tajem­níka umě­lec­kého pro­vozu. Po trans­for­maci Čino­her­ního klubu na o.p.s. se stal dra­ma­tur­gem s odpo­věd­ností za pro­jekt „Čino­herní klub uvádí:“. Je redak­to­rem měsíč­níku Čino­herní čtení, pra­cuje v archivu Čino­her­ního klubu a spo­lečně s dra­ma­tur­gem ČK Roma­nem Císa­řem a Petrou Hon­so­vou při­pra­vil knihu k čtyři­cá­tému výročí Čino­her­ního klubu – Čino­herní klub 1965–2005.

 

OCEL A DIAMANT… (S TAJENKOU, KTERÁ TEPRVE PŘIJDE)

Lektorka Eva Spoustová

Termín 17.-20. 5. 2012

Seminář

Co je můj hlas? Zpráva o tom, kdo jsem? Co je mé tělo vzhledem k mému hlasu? Schránka, ze které hlas vychází? Ovlivňují mé myšlenky a mé pocity nějak mé tělo a můj hlas? Mám trému, když mám mluvit nebo zpívat? Bojím se neúspěchu? Dá se proces tvorby hlasu ovlivnit tak, abych se cítil jistěji a aby můj hlas zněl lépe? Chcete si zkusit hrát se svým tělem a svým hlasem? Se svými myšlenkami a pocity? Chcete přicházet na to, jak může fungovat různý způsob komunikace ve vztahu k partnerovi na jevišti i v životě? Chcete pochopit, co všechno se skrývá pod našimi dialogy? Pokud chcete, přijďte si trochu hrát a hodně objevovat nové možnosti svého těla a svého hlasu.

Lektorka

Eva Spoustová je herečka a učitelka jevištní řeči. Učí na pražské DAMU studenty činoherního herectví a vede kurzy komunikačních dovedností. Hereckou profesi vnímá především jako práci s energií a lidské tělo jako fascinující funkční celek. Baví ji hledat souvislosti.

 

HEREC A INTERPRETACE

Lektor Luděk Horký

Termín 17.-20. 5. 2012

Seminář

Když dva dělají totéž, není to totéž. Seminář se zaměří na hry a cvičení, které podporují a prohlubují uvažování o různých možnostech herecké interpretace svěřených divadelních rolí. Cílem semináře bude prozkoumat, co všechno může herec nabídnout režisérovi za svou postavu v procesu zkoušení divadelní inscenace. Vyzkoušet si, jaké různé cesty mohou herce dovést k osobité interpretaci dramatické postavy. Jak lze uvažovat o dramatickém jednání konkrétních figur a o možnostech, které hercům a jejich postavám skýtají konkrétní dramatické situace…

Lektor

Luděk Horký, absol­vent diva­delní vědy na FF UK, lek­tor, reži­sér, dra­ma­turg. Je zaměst­nán jako dra­ma­turg Cen­tra tvorby pro děti a mlá­dež v České tele­vizi. Od roku 1992 působí v praž­ském diva­dle Radar, vedl zde postupně něko­lik dra­ma­tic­kých kroužků, byl zaklá­da­jí­cím členem Diva­del­ního shluku Dovej­vrtky. Od r. 1993 pra­cuje v sou­boru Ty-já-tr, dodnes je jeho dra­ma­tur­gem. V sou­čas­nosti stojí v čele sou­borů Hro­beso a Načerno.

 

ROZBORKA A SBORKA ANEB KRITICKÁ ANALÝZA

Lektor Milan Schejbal

Termín 17.-20. 5. 2012

Seminář

Seminář je určen těm, kteří rádi přemyšlení, rozebírají, analyzují a těží z materie viděného, co se vytěžit dá. Kromě kritické analýzy se v semináři budete věnovat i umění psaní recenzí.  Odra­zo­vým můst­kem pro Vaši práci budou inscenace programu celostátní přehlídky a jeho hlavním smyslem je vytvoření svobodného prostoru pro nahlížení divadla z různých úhlů pohledu.

Lektor

Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Jako reži­sér spo­lu­pra­co­val s mnoha pro­fe­si­o­nál­ními diva­dly (Měst­ské diva­dlo v Mostě, Čino­herní stu­dio v Ústí nad Labem, Horácké diva­dlo Jih­lava, The­a­ter der Alt­stadt Stutt­gart, Klicpe­rovo diva­dlo Hra­dec Krá­lové, Diva­dlo F.X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Do stu­dia na DAMU byl reži­sé­rem a her­cem praž­ského ama­tér­ského sou­boru ANEBDIVADLO. Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.